PNF- Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija u Beogradu


Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je koncept lečenja zasnovan na korišćenju svih mogućih potencijala čoveka kako zdravog bića tako i čoveka sa poteškoćama.

PROPRIOCEPTIVNO – odnosi se na receptore koji daju informacije mozgu u vezi sa pokretom i položajem tela u prostoru.
NEUROMUSKULARNA – vezano za misiće i nervni sistem
FACILITACIJA – stimulisanje tj. olakšavanje izvođenja pokreta

Osnovni princip rada je korisćenje:

  • eksteroceptivnih stimulus (lumbrikalni hvat terapeuta, precizna i jasna govorna komanda i vidna tj feedback informacija pacijenta).
  • proprioceprivnih stimulusa korišćenjem otpora kao nacina dobijanja mišićne kontrakcije.

PNF metod rada je strogo individualan i zasnovan na principu jedan na jedan.