Dry needling (suva punkcija)


Dry needling (suva punkcija) je relativno nova i odlična tehnika za tretiranje miofascijalnog bolnog sindroma, koju sprovode obučeni fizioterapeuti i lekari.

Površinska suva punkcija i posebno duboka suva punkcija su tehnike koje pružaju veću efikasnost i dostupnost delovima tela gde konzervativno lečenje nije u stanju da poboljša kliničku sliku . Suva punkciju kao deo manuelne terapije je izborni tretman u rešavanju problema miofascijalnih triger tačaka, eliminaciju supstancija bola, blokiranja bolnog kruga.

 

Može se izvoditi skoro u svim mišićima uz poštovanje anatomije i mere opreza, TrP miofacijalne bolne trigger tačke se nalaze palpacijom, zatim se vrši aplikacija akupunkturne igle u trigger tačku. Efekat je smanjenje bola u zoni trigger tačke i udaljenim zonama u koju bol zrači, povećanje pokretljivosti.

Ovu tehniku možete kasnije kombinovati sa drugim tehnikama:
Kinezi terapija
Kinesio taping
Mulligan koncept
Myofascial release terapija
Tecar terapija
Terapija laserom – ultrazvukom
Kiropaktici